Ana Sayfa > SAĞLIK VE YAŞAM

TÜRÇEP SONUÇ BİLDİRİSİ...
08 Eylül 2018
TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU 30 Ağustos ve 01 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hakkâri Temsilciler Meclisi Toplantısı Sonuç Bildirisi açıklandı...
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

 

TÜRÇEP SONUÇ BİLDİRİSİ...

TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU 
30 Ağustos ve 01 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hakkâri Temsilciler Meclisi Toplantısı Sonuç Bildirisi açıklandı...

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Temsilciler Meclisi Toplantısı Cilo Doğa Derneği ev sahipliğinde Hakkâri Ticaret Odası Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Hakkâri, Van, Batman, İzmir, Mersin, Tarsus, Kocaeli, Çanakkale, Silivri, Ordu, Niğde, Kayseri, İskenderun ve İstanbul’dan temsilcilerin katıldığı toplantıda; öncelikle Hakkâri, Van ve Batman gibi yöre derneklerinin sunumları ile bölgenin çevresel sorunları tartışıldı.

Toplantının 2. Gününün 1 Eylül Barış Gününe rastlaması nedeniyle savaşların büyük yıkımlara yol açtığı, Dünya’da Barışın sağlanması ve özellikle sınırlarımız ötesinde yaşanmakta olan savaşa bir an önce son verilmesi ve bu konuda Dünya kamuoyunun dikkatinin çekilmesinin gereği vurgulandı.

“TÜRÇEP’e gençlerin katılımının özendirilmesi,
Kentlerde Atık Sorunu ve Atık Yakma Tesislerinin çözüm olmadığı,
Çevre Mücadelesinde Yeni Dönem Stratejilerinin,
Üretim ve Tüketim Kooperatiflerinin,
Kentlerde %100 Yenilenebilir Enerjiye Dönüşün, Anız Yangınlarının,” 
tartışıldığı 2 günlük toplantı sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:

Ülkemiz Yenilenebilir enerji kaynakları (Güneş, rüzgâr, biyoenerji vb.) açısından çok ciddi olanaklara sahiptir. Bu konuda önemsiz sayılamayacak adımlar atılmasına karşın asla yeterli değildir. Bu kapsamda yapılacak çok fazla işimiz ve kullanabilecek olanaklarımız vardır. Gelişmiş ülkeler hızla %100 yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin önemli kararlar alıyor, somut adımlar atıyorlar. Ülkemiz çok zengin kaynaklara sahip olduğumuz yenilenebilir enerji konusundaki bu sürecin gerisinde kalmamalıdır.

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve yoğun biçimde kullanımı” ile “enerjinin etkin ve verimli kullanımı” sonucunda hem ekonomik sorunlarımız hem çevresel odaklı, kirli teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımına bağlı çok ciddi ve yaygın sorunlarımızın üstesinden gelmek olanaklıdır. Ülke halkımızın tümünü kapsayacak biçimde yaşam standartlarının yükseltilmesi bu konuda atılacak somut adımlarla olanaklı olacaktır.

Hakkâri’nin önde gelen çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. Özellikle kış mevsiminde evsel ısınma amaçlı yakılan kalitesiz kömürler bu sorunun başlıca kaynağıdır.
Maden ve taş ocaklarında yapılan, tekniğe uygun olmayan işlemler hava kirliliğini daha da artırmaktadır. Ciddi sağlık sorunlarıyla, hastalıklarla karşılaşılmaktadır. Zap Suyu’na atılan atıklar, maden ve taş ocaklarından kaynaklı kirlilik, Zap Suyu Ekosistemi’ni bozup, canlılara zarar vermektedir. Yine Zap Suyu’na verilen uygun olmayan HES ve BARAJ ruhsatları (36 adet) nedeniyle Zap Suyu gelecekte tümüyle kuruma tehditi ile karşı karşıyadır. Özetle; Zap Vadisi’ nde yaşam tehdit altındadır.
Bölgede bulunan endemik bitkilerden yaygın olarak Ters Lale adıyla bilinen Ağlayan Gelin Çiçeğinin soğanlarının sökülerek dış ülkelere kaçırılması sonucu neslinin tükenmesi tehlikesi bulunmaktadır. Dağ Muzu (Işgın) kökleri çıkartılarak il dışına götürülmekte olup nesli yok edilmektedir.
Zap Suyu’nun ve içme sularının aşırı kirletilmesi, insan sağlığı ve diğer canlıların da olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Tüm dünyada nesli tükenen hayvanlara sahip çıkılırken bölgede yaşayan kelebek türlerinin yok olması ve dağ keçilerinin avlanarak hızla yok edilmesi başlı başına bir sorundur.

Hakkari’de doğal değerler bölge halkının gereksinimleri ve sorunların çözümüne katkı sunma, yaşam standartlarının geliştirilmesi temelinde etkin biçimde kullanılamamaktadır. Bölgenin olanakları ile doğal gıda maddelerinin üretilme olanaklarının olmasına karşın, bu olanaklar etkin biçimde değerlendirilemediği için bölgeye diğer bölgelerden doğal olmayan gıda ürünleri gelmektedir.

Van Gölü bir dünya değeridir. Giderek yok olmaktadır. Van gölü ve çevresindeki tarihi-kültürel ve doğal değerler hızla yok edilmektedir. Sahip çıkılması ve koruma kanunu çıkarılması için çaba sarf edilmesi gerekmektedir. TÜRÇEP uygun bir zaman diliminde Ankara’da ilgili ve yetkili kişilerle görüşülmesini kararlaştırmıştır.
Taş ocaklarının kontrol altına alınması özellikle 30/12 /2013 tarihinde uygulamaya konulan yönetmeliğin uygulanması, konuyla ilgili takip ve hukuki işlemlerin yapılması, teknik ve yönetmeliğe uyulması konusunda yeterli denetimlerin yapılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

İmar Barışı uygulaması; derelerin, meraların yok edilmesi, doğanın talanı, yakılan orman alanlarında, yakılan sazlık alanlarda yapılaşma, sit alanları ve tarihi yerlerdeki yapılaşmaya yol açmaktadır. Uygulama, bu haliyle haksız kazançlara ve doğanın yoğun biçimde yağmalanmasına, yok edilmesine yol açmaktadır. Bu gidişe dur denilmelidir.
Tıbbi atıkların teknik ve yönetmeliğe uygun olarak taşınması, depolanması, bertaraf edilmesi, bu konuda denetimlerin yapılması ve duyarlılık oluşturulmasına gerek bulunmaktadır.

İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen anız yakılmasının önüne geçilmesi amacıyla Batman'da gerçekleştirilen ‘Ulusal Anız Yangınlarının Önlenmesi Çalıştayı’ konusunda yapılan bilgilendirmede;
Çalıştay’ın amacının anız yangınlarının önlenmesi için uygulanan tedbirler ile alınabilecek ilave tedbirlerin belirlenip, anız yangınlarının neden ve sonuçları ile çevre ve sağlık sorunlarına yönelik farkındalık oluşturularak, bu yangınların önlenmesi olduğu belirtildi.

Anız yangınları insanlarımızı sağlık açısından da etkilemektedirler. Özellikle yaşlılar, KOAH hastaları, akciğer hastaları, astım hastaları ve çocuklar anız yangınlarından çıkan dumandan etkilenmektedirler.

Ayrıca başka alanlarda kullanılma olanağı olan bir milli servet yok olmakta ve tarım toprakları zarar görmektedir.
Gerekli eğitim ve önlemlerin yaygınlaştırılmasına gerek bulunmaktadır.
Çanakkale/Kaz Dağları altın şirketlerinin istilası altındadır.
Kirazlı’dan başlayıp Kaz Dağlarına kadar uzanan bir saha tek bir şirkete tahsis edilmiş olup, henüz Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı (GSMR) almadan orman kıyımı ile başlamaktan çekinmeyen bu şirketin GSMR onayından sonra kıyımı pervasızca artırdığına tanık olmaktayız.
Sırada daha onlarca böyle şirket vardır ve bunlar siyanürle ayrıştırma yöntemiyle açık ocak işletmesidir.
Çanakkale'nin tek içme ve sulama barajı olan ve 160.000 kişiye hizmet veren Atikhisar Barajımız büyük risk altındadır.
Ayrıca Dünya mirası birçok endemik türün habitatı, mitolojinin doğduğu yer, Avrupa da en zengin oksijen üreten yerlerden olan Kaz Dağları’nda büyük doğa tahribatı başlamıştır.
Konu TÜRÇEP ve bileşenlerinin katıldığı toplantılarda IDA Dayanışma Derneğince çok sayıda Termik Santral sorunu ile dile getirilmiştir.

TÜRÇEP dayanışmasıyla mücadele kapsamı içinde, diğer bileşenlerin yerellerindeki birçok sorunla birlikte bu konu da değerlendirilecektir.

Kocaeli’nde son derece etkin 30 hektarlık ormanın yok edilerek bu alana “evsel atık yakma tesisi ve atık depolama” yapılması ve bu konuda Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin bilimsel çalışmalarının önderliği ile bölge halkının yürüttüğü mücadele süreci paylaşıldı ve bu tesisin öncelikle yeri ve atık bertaraf süreçleri açısından bilimsel açıdan çok ciddi yanlışlar içerdiği ve kent yaşamını önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği, kesinlikle bu yatırımdan vazgeçilmesi ve konunun bilimsel veriler ve evrensel uygulamalar temelinde yeniden ele alınıp değerlendirilmesi konusu görüşüldü..
Ülke topraklarının etkin biçimde kullanılmaması nedeniyle ülke ekonomisinin çok ciddi biçimde olumsuz etkilendiği, doğanın ve doğal değerlerin ciddi biçimde yok edilme sürecini yaşamakta olduğu belirtildi.

Bu olumsuzlukların sona ermesi, topraklarımızın etkin ve verimli biçimde üretime sunulması için güneş ve su gibi doğal değerlerin yeterli ölçüde var olduğu ve bu kapsamda üretim kooperatiflerinin teşvik edilerek hızla örgütlenmesi, ülkemizin genetik yapısı bozulmamış yerel tohumlarına dayalı doğal olarak üretilen ürünlerin tüketim kooperatifleri vasıtasıyla tüm ülke çapında etkin biçimde tüketime sunulması ile ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğumuz halk sağlığı ve ekonominin iyileştirilmesi konusunda önemli adımların atılabilmesinin olanaklı olduğu konusunda fikir birliğine varıldı.
Ve TÜRÇEP olarak tüm bilgi birikimi, ilişkilerimiz ve olanaklarımızın etkin biçimde kullanılması ile üretim ve tüketim kooperatiflerinin geliştirilmesi ve teşviki için ciddi bir çalışma yapılması öngörüldü.
Ve bu konuda detaylı bir ön çalışma yapılması için komisyon oluşturuldu.

Doğal alanların, değerlerin yok edilmesine, talan edilmesine karşı mücadelede hukuksal alanla ilgili olumsuzluklar, giderek artan biçimde sürmektedir. Çevresel sorunlara ilişkin hukuksal mücadele olanakları giderek azalmakta, adeta yok edilmekte, tüketilmektedir.

Karşı karşıya olduğumuz bu devasa çevresel sorunları çözmek, yaşamı sürdürülebilir kılmak sorumluluğu; bütün yurttaşlarla birlikte yerel ve merkezi yönetim birimlerine ve de karar vericilere aittir.
Konuya ilişkin yasal düzenlemeleri yapmak ise 
T.C. Parlamentosuna düşmektedir.
Gerek hukuksal alandaki olumsuz gelişmeler gerekse toplumsal yaşamımızdaki çok önemli yapısal değişimler ve gelişmeler ışığında çevre mücadelesinde stratejik düzeyde yeni biçim ve yöntemlerin geliştirilmesi adeta bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu anlamda doğa ile barışık, sürdürülebilir bir yaşam çerçevesi ve hedefiyle, yeni stratejilerin geliştirilmesi, karar vericiler ve toplumun tüm kesimlerinde çevre duyarlılığının yükseltilmesi, doğanın korunması, sahip olunan doğal değerlerin etkin ve verimli kullanımı, TÜRÇEP’ in önümüzdeki süreçte gündeminin önceliği olacaktır. TÜRÇEP tüm bileşenleri ile bu temelde etkin çalışmalarını sürdürecektir.

TÜRÇEP- TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU TEMSİLCİLER MECLİSİ
Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SAĞLIK VE YAŞAM Haberleri

Başlık Tarih
 
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER ÖRGÜTLENMESİ VE UYGULAMALAR14 Ağustos 2020
ERDOĞAN AKSU; MİKROBİYOTA ÇIKMAZI...22 Haziran 2020
PANDEMİ VE ÖNLEM GEVŞETİLMESİ17 Haziran 2020
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI15 Haziran 2020
ERDOĞAN AKSU; AKSIRIK TIKSIRIK, ÖKSÜRÜK, EKSİTUS...08 Haziran 2020
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER İŞLEVİ27 Mayıs 2020
YORGUN ŞEHİR İSTANBUL...23 Mayıs 2020
Çelişkiler Yumağında Coronalı Günler…18 Mayıs 2020
NORMALİMİZE MERHABA 17 Mayıs 2020
KORONAVİRÜS/KOMPLO KOMPLİMAN-KOMPLE KOMPLEKS...12 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; AVMLERDE MESCİDLER AÇILMALI..11 Mayıs 2020
NORMALLEŞİYORUZ09 Mayıs 2020
SAĞLIKTA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ08 Mayıs 2020
KOLERA SALGINI VE 110 YIL ÖNCESİNDEN MEHMET AKİF’İN CEVABI02 Mayıs 2020
ÖMÜR DEDİĞİN KAÇ GÜN?30 Nisan 2020
CORONAVİRÜS28 Nisan 2020
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HALKLA İLİŞKİLER TARİHİ28 Nisan 2020
GİRDAPTAN KURTULMAK -6- TOPRAK ANA, BİZİ AFFET…25 Nisan 2020
ERDOĞAN AKSU; CORONA-V HAVASI...03 Nisan 2020
DÜNYAYI KORKUTAN SALGINLAR01 Nisan 2020
CORONA YASAKLARI...23 Mart 2020
KORONAVİRÜS RAPORU22 Mart 2020
ERDOĞAN AKSU YAZDI; KORONA-V/ONALTI...18 Mart 2020
ERDOĞAN AKSU YORUM; KORONAVİRÜS...13 Mart 2020
KORONAVİRÜS TEDBİR13 Mart 2020
ÜLKE NÜFUSU... 06 Mart 2020
YENİ TİP KORONAVİRÜS YAYILIYOR...29 Ocak 2020
KANAL İSTANBUL, DEPREM ŞİDDETİNİ ARTIRIR21 Ocak 2020
SAHTE ÜRÜNLER 14 Ocak 2020
TÜRKİYE KAR ALTINDA 06 Ocak 2020
İSTANBUL YENİ YILA KAR İLE GİREBİLİR...27 Aralık 2019
KARADENİZ YANIYOR; 58 YANGIN...24 Aralık 2019
İMAMOĞLU; “GLOBAL BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ”10 Aralık 2019
METEOROLOJİDEN YAĞMUR, DOLU, FIRTINA UYARISI05 Ekim 2019
BİR AYLIK ÇİLE BİTTİ...29 Temmuz 2019
Türkiye’ye 2018’de 577 bin kişi göç etti...23 Temmuz 2019
1 MAYIS, BAHARI GETİRECEK...01 Mayıs 2019
KAYMAKAM KARATAŞ; ÇAĞIN VEBASI MADDE BAĞIMLILIĞI27 Şubat 2019
İLAÇ; GÜNCELLE GİTSİN...15 Şubat 2019
YÜZ YILIN ELLİBEŞİ...31 Aralık 2018
YENİ YAĞIŞ DALGASI KAPIDA...21 Kasım 2018
YAVUZ SELİM MUHTARI YAVAŞ'TAN ISITAN HİZMET...14 Kasım 2018
ESENLER'DE HAVA MUHALEFETİ...08 Eylül 2018
İSTANBUL'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK...24 Temmuz 2018
İSTANBUL'A FINDIK GİBİ DOLU YAĞDI...28 Haziran 2018
HESLER RİZE'DE DERELERİ KURUTTU...09 Haziran 2018
​ORTOPEDİK ENGELLİLER BAŞKANI AZİZ ARKAN OLDU…28 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU 'ASYARAP' EŞEK ARISI SİYASETİ10 Mayıs 2018
ESENLERLİ İZCİLER 57. ALAY'IN İZİNDE...27 Nisan 2018
​KALP SAĞLIĞINDA 7 ALTIN KURAL 17 Nisan 2018
MADDE BAĞIMLILARIN AİLELERİNE 7 HAFTALIK EĞİTİM16 Nisan 2018
"Çılgın Proje Aktif Fay Üzerinde…"19 Mart 2018
ERDOĞAN AKSU; ŞEKER ŞEKER AMERİKANLAŞMAK… 05 Mart 2018
​“ÖRF VE ADETLERİMİZDE DÜĞÜN KURMAK VAR…”23 Şubat 2018
Bakan Eroğlu: 6 bin 671 orman yangının sebebi bulunamadı 19 Şubat 2018
Çocuk Sokağı Örnek Proje13 Şubat 2018
​KAYMAKAMLIK BİNASI ENGELLİ ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE HAZIR 18 Aralık 2017
İSTANBUL'UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR05 Aralık 2017
ESENLER'DE KIZILAY FARKINDALIĞI GÜNÜ28 Ekim 2017
KOCA KENT İKİ SAATLİK YAĞMURA YENİLDİ...18 Temmuz 2017
SICAKLARDA EGZERSİZE DİKKAT29 Haziran 2017
‘ORTAK YAŞAMI GELİŞTİRME VAKFI’ MERKEZİNDE İLK TOPLANTI…22 Haziran 2017
DEPREM UZMANLARINDAN UYARI...13 Haziran 2017
KULELER TRAŞLANACAK, PARA YOK...14 Haziran 2017
ZEYTİNLİKLER ŞİMDİLİK KURTULDU...01 Haziran 2017
ENGELLİ GENÇLER 'ASKER OCAĞI'NDA…16 Mayıs 2017
SU KITLIĞI 600 MİLYON ÇOCUĞU ETKİLEYECEK...23 Mart 2017
Çanakkale bir haftada 749 kez sallandı...13 Şubat 2017
İSTANBUL DONACAK…06 Ocak 2017
İSTANBUL'DA KARA KIŞ...26 Aralık 2016
ESENLER’DE TRAFOLAR ÇİRKİN GÖRÜNTÜ YAYIYOR…08 Kasım 2016
ESENLER MENDERES PARKI KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…19 Ekim 2016
ESENLER FERHATPAŞA ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNDEKİ TEHLİKE…17 Ekim 2016
METRİS'E ESENLER ŞEHİR PARKI...05 Ekim 2016
ESENLER’E "NOSTALJİK TREN"…26 Eylül 2016
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN...01 Temmuz 2016
GÜLDEN; "ENGELLİLER SAHİPSİZ DEĞİLDİR..."18 Mayıs 2016
CHP ESENLER ENGELLİLER KOMİSYONU KURULDU…11 Nisan 2016
“18 MART” ÇANAKKALE ZAFERİ…18 Mart 2016
BAŞBAKAN’A RAĞMEN CERATTEPE’DE ŞİRKETE YER TESLİMİ…25 Şubat 2016
KAYMAKAMLIKTAN SAĞLIKLI BESLENME SEMİNERİ…16 Şubat 2016
KENDİ MEMLEKETİNİN NÜFUSUNDAN ÇOK İSTANBUL'DA YAŞAYAN 8 KENT...07 Şubat 2016
ESENLER 459 BİN 983 KİŞİ… 01 Şubat 2016
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 RAPAORU…22 Ocak 2016
İSTANBUL’DA KAR 6 GÜN YAĞABİLİR…18 Ocak 2016
İSTANBUL'DA KAR PAZAR AKŞAMINDAN YAĞACAK...17 Ocak 2016
HAFTAYA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI...15 Ocak 2016
TATLI ZEHİR SAÇIYOR...07 Ocak 2016
ARALIK AYI ESENLER VUKUAT RAPORU…07 Ocak 2016
ESENLER’DE NÖBETÇİ ECZANEDE İLAÇ KUYRUĞU…04 Ocak 2016
DOĞRU BESLENEN, SAĞLIKLI YAŞAR...17 Aralık 2015
KAYMAKAM’DAN ÖRNEK ÇALIŞMA…15 Aralık 2015
ESENLER’DE TRAFİK FELÇ…17 Kasım 2015
ESENLER’DE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ…13 Eylül 2015
MİNÜBÜSLER DE KLİMA AÇMALI…31 Temmuz 2015
YEŞİL YOL'A FIRTINA GİBİ PROTESTO...13 Temmuz 2015
KAYMAKAMLIK VATANDAŞIN DERTLERİNE DERMAN...09 Temmuz 2015
BU RAMAZAN MASALAR CADDE VE SOKAKLARA TAŞTI…04 Temmuz 2015
KIZILAY KAN KAYBETTİ...03 Temmuz 2015
SAĞLIKTA KALİTELİ HİZMET ESASLARI DÜZENLENDİ...26 Haziran 2015
ERDOĞAN AKSU; MAL MÜLK HIRSINDAN SIĞINMAK…24 Haziran 2015
ERDOĞAN AKSU; RAMAZAN RESMEN KAPİTALİST OLDU, OLUYOR VEYA OLACAK…19 Haziran 2015
İSTANBUL PİDE SAVAŞLARI...16 Haziran 2015
GELENEKSEL RUMELİ PİKNİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ...01 Haziran 2015
HAYATLARI RENKLENDİ…18 Mayıs 2015
ENGELLİLER HAFTASI BURUK BAŞLADI…11 Mayıs 2015
ENGELLİ GENÇLERE ASKERLİK ÖNCESİ "KINA GECESİ"…08 Mayıs 2015
‘ESENLER FERHATPAŞA SAĞLIK OCAĞI’ BİR AY İÇİNDE KAPANABİLİR… 10 Nisan 2015
ESENLER’DE “10 NİSAN POLİS HAFTASI” ETKİNLİKLERİ..07 Nisan 2015
GENEL SAĞLIK SİGORTASI YAPILANDIRMA SÜRESİ 6 AY UZATILDI…31 Mart 2015
MEHMET SİRKECİ FEDERASYON ÜYESİ…25 Mart 2015
KAYMAKAM ÜNAL’DAN EMEKLİ MUHTARLARA HİZMETTE ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ…17 Mart 2015
ESENLER’DE ‘GÜVENLİK İÇİN EĞİTİM’17 Şubat 2015
OCAK AYINDA 811 OLAY…12 Şubat 2015
KAYMAKAMLIK'TAN GENEL SAĞLIK SİGORTASI DUYURUSU...09 Ocak 2015
ESNAFIMIZLA BİRLİKTE BİR ADIM DAHA İLERİYE…07 Ocak 2015
YENİ YILDA KAR MESAİSİ31 Aralık 2014
SİVİL HAVACILIK SENDİKASI FARKINDALIK GECESİ...17 Aralık 2014
İNTERNET ÇOCUKLARI TAHAMMÜLSÜZ… 16 Aralık 2014
YÜZME HAVUZUNUN TADİLATI 6 AYDIR BİTİRİLEMİYOR…11 Aralık 2014
ESENLER ZİHİNSEL ENGELLİLER DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI03 Aralık 2014
ESENLER ESNAFI KAN VERDİ…24 Kasım 2014
KIZILAY 146 YAŞINDA...30 Ekim 2014
KENDİNİZİ İYİ HİSSETMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN, ŞU AN...21 Ekim 2014
İSTANBUL İKİ AY SONRA SUSUZ KALABİLİR...11 Temmuz 2014
SULTANAHMET’TE RAMAZANLIK ASIRLIK TATLAR VE SANATLAR…09 Temmuz 2014
ESENLER İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UYARI; SOĞUK ZİNCİR ÖNEMLİ…08 Temmuz 2014
GIDA SEKTÖRÜNDE HİJYEN EĞİTİMİ OLMAYAN ÇALIŞAMAYACAK…01 Temmuz 2014
İSTANBUL KENT SAVUNMASI KURULDU… 29 Haziran 2014
"KÜLCÜLER KAPLICASI'NIN TARİHİ ÇOK ESKİLERE DAYANIYOR..."16 Haziran 2014
Türk Kızılayı 146 Yaşında...13 Haziran 2014
EYİDOĞAN; ” BETON BLOĞUNUN NERESİNDE, NASIL BİR YAŞAM…”09 Haziran 2014
‘ONURKENT’ 4. OLAĞAN KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ…09 Haziran 2014
MADENOĞLU, MEZİTLİ’DE ÜZÜM HASATI`NIN AÇILIŞINI YAPTI…26 Mayıs 2014
ESENLER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ UYSAL’IN TAYİNİ ÇIKTI...16 Mayıs 2014
3 GÜNLÜK "MİLLİ YAS" İLAN EDİLDİ... “ SOMA’DA CAN KAYBI 400’E ULAŞABİLİR…” 14 Mayıs 2014
BİR TUĞLA DA SEN KOY...30 Nisan 2014
ESENLER’DE OTİSTİKLER FARKINDALIK İÇİN YÜRÜDÜ…21 Nisan 2014
Sarıgül, "Göstergeç" adlı toplu ulaşım kartı projesini tanıttı...26 Mart 2014
İSTANBUL’A KAR GELİYOR…09 Mart 2014
OTİZMDE EĞİTİM ŞART…06 Mart 2014
Esenler Hayat Hastanesi Şimdilik Kapandı...04 Mart 2014
ESENLER HAYAT’TA SIKINTILAR GİDERİLECEK…06 Şubat 2014
ESENLER İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 NOLU BASIN BÜLTENİ10 Ocak 2014
İKTİDAR SAĞLIKTA İLAVE BEDEL TAVAN FİYATINI İKİ KATINA YÜKSELTTİ…24 Ekim 2013
ENGELLİ ENGELSİZ HERKESİN KURBAN BAYRAMINI KUTLUYORUM, AMA…14 Ekim 2013
‘174 ALO GIDA’ HATTINA, 5 YILDA 988 BİN 644 ÇAĞRI… 24 Eylül 2013
ÖZEL HASTANELERİMİZ ‘ACİL SERVİS HİZMETLERİNDEN’ ÜCRET ALIYOR…20 Eylül 2013
Geçmiş Olsun Şükrü Şahin...16 Temmuz 2013
GEZİ PARKI’NIN 747 METREKARESİ ARTIK YOK...26 Haziran 2013
TÜRK KIZILAYI 145 YAŞINDA…11 Haziran 2013
TARİH VAKFI’NDA TOPÇU KIŞLASI PROJESİ’NE HAYIR DENİLDİ…08 Haziran 2013
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLU OLSUN…05 Haziran 2013
İLÇE SAĞLIKTA TANIŞMA…08 Mayıs 2013
8 MAYIS DÜNYA OVER KANSER GÜNÜ’NDE…08 Mayıs 2013
ESENLER KAYMAKAMLIĞI - ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMA PROGRAMINA DAVET…‏03 Mayıs 2013
MÜEZZİNOĞLU ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ’Nİ İNCELEDİ...29 Nisan 2013
Okmeydanı Hastanesi Yıkılıp Yeniden Yapılacak, İhale Nisanda!…16 Nisan 2013
Cebrail Karaman, Malatya lezzetlerini İstanbul'a taşıdı.11 Nisan 2013
“21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ’’ 20 Mart 2013
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE “YEŞİL BİNALAR” GÖZ ARDI EDİLİYOR…07 Şubat 2013
4 ŞUBAT KANSER GÜNÜ...04 Şubat 2017
FINDIKTAN ANA SÜTÜNE KATKI...23 Ocak 2013
Esenler Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 8 Sayılı Basın Bülteni…11 Ocak 2013
ACİL HATLARI TEK NUMARADA BİRLEŞECEK19 Kasım 2012
SİGARA BEBEK DNA'SINA ZARAR VERİYOR03 Temmuz 2012
AMATEM'DE 29. BAĞIMLILIK DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLANDI...13 Haziran 2012
AFET İSTASYONLARI'NIN BAKIM VE ONARIMI YAPILIYOR24 Mayıs 2012
Zeynep Kamil Hastanesi 150 Yaşında18 Mayıs 2012

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER