Ana Sayfa > DÜNYA

BAKAN BOZKIR, 2014 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NU DEĞERLENDİRDİ…
09 Ekim 2014
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, AB Komisyonu tarafından yayınlanan 2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirdi…
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
BAKAN BOZKIR, 2014 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU’NU DEĞERLENDİRDİ…

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, AB Komisyonu tarafından yayınlanan 2014 Yılı Türkiye İlerleme Raporu’nu Avrupa Birliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında değerlendirdi…

İlerleme Raporu’nun esas itibariyle dengeli ve objektif olduğunu belirten Bozkır, bu yılki Raporun Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki kararlılığını teyit ettiğini ve ülkemizdeki reform çalışmalarının da rapora olumlu bir biçimde yansıdığını ifade etti.

Bozkır, her yıl olduğu gibi bu yıl da Raporun içerisinden makul ve yapıcı eleştirilerin dikkatle not edileceğini belirterek, Raporun Türkiye’nin AB sürecinde gerçekleştireceği reform çalışmalarında yapıcı bir unsur olarak kullanılacağını dile getirdi.

Volkan Bozkır’ın 2014 Türkiye İlerleme Raporu hakkındaki Basın Açıklaması

Avrupa Komisyonu 2014 yılı Türkiye İlerleme Raporunu bugün açıklamıştır. Söz konusu Rapor, 1998 yılından bu yana Türkiye için hazırlanan İlerleme Raporlarının 17’ncisidir. Raporun Avrupa Birliği sürecimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Avrupa Komisyonu, bugün ayrıca Genişleme Strateji Belgesi’ni de yayımlamıştır.
-İlerleme Raporları, müzakere eden, aday ve potansiyel aday ülkelerin Kopenhag Kriterlerine uyum konusunda son bir yılda kaydettiği gelişmelerin yer aldığı belgelerdir. Bunlar mevcut Komisyon tarafından hazırlanan son raporlardır.
Değerli Basın Mensupları,
-Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanının halkoyuyla seçilmesi ve yeni Başbakan, yeni Hükümetin göreve gelmesi ile Yeni bir Türkiye’den bahsediyoruz. Aynı şekilde, Komisyon, Zirve üst yönetimleri ve Parlamentosu yenilenmiş AB de yeni bir çehreye bürünmüştür. 2014 yılı, böylece Türkiye-AB ilişkilerinde yeni başlangıçlara vesile olmuştur. 2015 yılında ivme kazanarak devam edecek olan bu yeni dönem sayesinde, ülkemizin katılım süreci de kuşkusuz hız kazanacaktır.
-Esasen bölgesel ve küresel sınamalar hem Türkiye hem AB için katılım sürecimizin değerini daha iyi ortaya koymaktadır.
-Uluslararası toplum kritik bir zaman dilimindedir. Bu nedenle, Avrupa Projesi’nin geleceği bugün her zamankinden daha çok, güçlü liderlik, vizyon, pozitif enerji ve insan onurunu temel alan politikalara ihtiyaç duymaktadır.
-Nitekim AB’nin Genişleme Strateji Belgesi’nde, genişlemenin AB’ne stratejik faydaları olacağı açıkça vurgulanmıştır. Bu faydalar, a) genişleme süreci sayesinde Avrupa’nın daha güvenli hale gelmesi, b) bu sürecin Avrupa halklarının hayat kalitesini arttırması, c) Avrupa’nın daha müreffeh ve güçlü olması şeklinde sayılmıştır. Bu sayılan unsurlara, Türkiye’nin katkılarının da kayda değer olacağı açıktır.
Değerli Basın Mensupları,
AB Bakanı ve Başmüzakereci görevini devralmamın ardından geçen yaklaşık bir aylık zaman diliminde ülkemizin AB sürecindeki kararlılığını ortaya koymak, Türkiye’nin kaydettiği ilerlemenin Raporda daha objektif bir şekilde yer almasını sağlamak üzere çalışma arkadaşlarımla birlikte yoğun bir mesai harcadık.
Bakanlık olarak, diğer ilgili Bakanlık ve birimlerimizle yakın bir işbirliği içinde, İlerleme Raporunun hazırlanmasında gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri Komisyona düzenli olarak ilettik. Ayrıca, Bakanlığımız başkanlığında heyetlerle müteaddit kereler Avrupa Komisyonu ile İlerleme Raporu’na verdiğimiz katkılar üzerinde görüşmeler yaptık.
Yazılı katkının her zaman şahsi temaslarla desteklenmesinin yararlı olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede, katkımızın Komisyon’a daha net izah edilebilmesi, Komisyon’un İlerleme Raporu’nda yer almasını düşündüğü yorum ve eleştirilerin dengeli olabilmesi için gerek İlerleme Raporu gerek Türkiye’nin AB süreci hakkında, Brüksel ve Strazburg’da son dakikaya kadar yoğun temaslar gerçekleştirdim.
Değerli Basın Mensupları,
Birçok defa vurguladığım gibi, İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu’nun belgesi değildir; olmamalıdır. İlerleme Raporu Türkiye ve AB’nin ortak belgesi olarak okunabilmelidir.
Temaslarımız sırasında, Raporda, tabiatıyla Türkiye’ye yönelik eleştirilerin olacağını, ancak, eleştirilerin ifade edilmesinde yapıcı ve olumlu bir üslubun kullanılmasının büyük önem arz ettiğini Komisyona ve görüştüğümüz tüm muhataplarımıza ifade ettik.
Raporu değerlendirdiğimizde, yoğun çabalarımızın olumlu sonuç vermiş olduğunu müşahede ediyoruz. Nitekim Komisyonla verimli bir etkileşim içinde, Raporun hazırlık sürecinde getirdiğimiz birçok önerimizin dikkate alındığını görüyoruz. Gerçekten de, bu yılki İlerleme Raporu’nun geçmiş yıllara nazaran daha teknik bir dil kullanılarak ve üsluba dikkat edilerek kaleme alındığını, Raporun lafzında daha ziyade Komisyon’un tespitlerine dayanıldığını ve değer yargısı içeren ifadelerden büyük ölçüde kaçınıldığını görüyoruz.
Raporda doğası gereği yer yer eleştirilere yer verilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu eleştirilerin yapıcı bir dille ifade edildiği, bu çerçevede Raporun esas itibariyle objektif ve dengeli bir Rapor olduğunu vurgulamak istiyorum.
Elbette ki her yıl olduğu gibi bu yıl da Raporun içerisinde yer alan haklı ve makul eleştirileri dikkatle not edeceğiz. İlerleme Raporu’nu Türkiye’nin AB sürecinin ve reform çalışmalarının ilerlemesinde yapıcı bir unsur olarak kullanacağız.
Katılmadığımız eleştirileri ve maddi hataların olduğu alanları da Komisyon’un dikkatine ayrıca getireceğiz.
Değerli Basın Mensupları,
-AB süreci Türkiye’nin reform sürecinin arkasındaki en önemli itici güçlerden biridir. Bizim için temel husus, bu sürecin yarattığı ivme ile her alanda AB standartlarına ulaşmak ve temel hak ve özgürlükleri geliştirmektir.
-Hükümetimizin farklı alanlarda yürüttüğü kapsamlı reform çalışmaları AB’nin İlerleme Raporu’na olumlu yansımıştır. Çözüm Süreci ve Demokratikleşme Paketi başta olmak üzere pek çok reformdan övgüyle bahsedilmiştir.
-İlerleme Raporlarında yıllarca en önemli eleştiri konusu olan askeri vesayet, işkence ve kötü muamele, Kürt meselesi, Gayri Müslim azınlıkların mülkiyet hakları gibi konular bugün Türkiye’nin övgüyle bahsedildiği alanlar olmuştur.
-Rapor, TBMM tarafından 11 Haziran’da kabul edilen “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” başta olmak üzere, Türkiye’nin Çözüm Sürecinde izlediği kararlı politikaların takdirle karşılandığını belirtmektedir. Bu sürecin tarihi niteliği vurgulanmaktadır.
• Raporda, ayrıca, Demokratikleşme Paketi kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerin de altı çizilmiştir. Bu çerçevede,
➢seçimlerde farklı dil ve lehçelerde propagandanın serbest hale gelmesi,
➢siyasi partilere yönelik devlet yardımlarının genişletilmesi,
➢özel okullarda anadilde eğitimin önünün açılması,
➢alfabede yer almayan harflerin kullanılmasına yönelik cezanın kaldırılması,
➢siyasi partilere eş-başkanlık sisteminin getirilmesi,  gibi düzenlemelerin Raporda ön plana çıktığını görüyoruz.
-Öte yandan, Türkiye’de son 12 yılda, demokratikleşme ve özgürlük alanlarının genişlemesi, küresel ekonomiye entegre olan ekonomik restorasyon ve sosyo-ekonomik dönüşüm süreci de İlerleme Raporuna yansımıştır.
-Bu dönemde Türkiye’nin refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte toplumsal yaşamın her alanında vatandaşlarımız çağdaş standartların talepçisi olmuşlardır. İlerleme Raporu’nda bu hususa vurgu yapılmaktadır. Raporda ayrıca, Türkiye’de aktif bir sivil toplumun gelişmeye devam ettiği de ifade edilmektedir.
-Türkiye’de yıllarca tabu addedilen pek çok hususta açık bir tartışma ortamı oluşmuştur. İlerleme Raporu’nda Avrupa Komisyonu’nun buna ilişkin somut örnekler verdiğini görüyoruz.
-İnsan haklarının kurumsallaşmasının önemine de değinilen İlerleme Raporu’nda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın kabul edilmesinin kritik bir adım olduğu ve Kamu Denetçiliği Kurumu’nun temel demokratik ilkeleri içerecek şekilde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını gözeterek işlediği belirtilmektedir.
-Tüm bu gelişmeler ışığında bizim gibi Avrupa Komisyonu da 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasıllarının biran önce müzakerelere açılmasının öneminin altını çizmektedir.
Sayın Basın Mensupları,
Sadece siyasi kriterler alanında değil, Türkiye’nin son on yılda ekonomide ve dış politikada gösterdiği performans da Raporda haklı yerini bulmuştur.
-Raporun Ekonomik Kriterlere ilişkin bölümünde, Türkiye’de işleyen piyasa ekonomisinin varlığı teyit edilmekte, Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana göstermiş olduğu büyüme performansından övgüyle bahsedilmektedir.
-Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana göstermiş olduğu büyüme performansının ekonominin temellerindeki güçlenmeyi ve küresel nitelikli ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını teyit ettiği belirtilmiştir.
-Türkiye ekonomisinin 2012 yılındaki yavaşlamanın ardından 2013 yılında yeniden hızlandığı ve net ihracatın büyümeye olumlu katkı yaptığı ifade edilmiştir.
-Ülkemizin AB ile ticari ve ekonomik entegrasyonunun yüksek bir düzeyde devam ettiği Raporun ekonomik kriterler bölümünde vurgulanmaktadır.
-Raporda, ayrıca, ülkemizin komşusu olduğu geniş coğrafyada etkin olmaya devam ettiği, önemli bir bölgesel aktör olduğu ifade edilmektedir. Şiddetten kaçan 1,5 milyon Suriyeliye verilen destek başta olmak üzere, sığınmacılara sağlanan insani yardımların AB tarafından takdirle karşılandığı belirtilmektedir.
Değerli Basın Mensupları,
-Raporun, Türkiye-AB katılım sürecinin en önemli boyutlarından birini oluşturan AB mevzuatını üstlenebilme bölümü, AB’ye uyum sürecindeki Hükümetimizin siyasi kararlılığını yansıtmaktadır.
-Özellikle vurgulamak isterim ki, son 12 yılda AB’ye uyum amacıyla çıkarılan 2000’in üzerindeki mevzuat sayesinde, AB müktesebatı çerçevesinde gündelik hayatı doğrudan etkileyen pek çok kritik adım atılmış ve Türkiye, AB standartlarına yaklaşmıştır.
-Son bir yıl içerisinde AB’ye uyum amaçlı çıkarılan yaklaşık 170 adet mevzuat, birçok alanda halkımızın yaşam kalitesini yükselten düzenlemelere vesile olmuştur.
-İlerleme Raporu’nda da müktesebat uyumuna ilişkin olarak, 33 faslın 30’unda çeşitli seviyelerde ilerleme sağlandığı teyit edilmektedir. Genel uyum düzeyine bakıldığında da 26 fasılda uyum düzeyinin iyi olduğu vurgulanmaktadır.
-Rapordaki bu tespitler, müzakere sürecinde resmi olarak 14 fasıl açıp, 1 fasıl kapatmış olmamıza rağmen, gerçekte 27-28 fasıl açıp, 13-14 fasıl kapattığımız iddiamızın da doğruluğunu gözler önüne sermektedir.
-Bu yüksek uyum düzeyi, ülkemizin maruz kaldığı siyasi blokajlara rağmen, Türkiye’nin çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünün en açık kanıtıdır.
Değerli Basın Mensupları,
-1963 yılında Ankara Anlaşması’nın imzalanması ile başlayan Türkiye’nin AB süreci, Hükümetlerimiz döneminde ilk defa sistematik bir çerçeveye kavuşturulmuş ve ülkemizin siyaset vizyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
-Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1 Ekim 2014 tarihinde TBMM’nin açılış konuşmasında Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda kararlılığımızı muhafaza ettiğimizi ve müzakere sürecinde yaşanan sorunlara rağmen reformlarımızı kesintisiz sürdürdüğümüzü bir kez daha vurgulamıştır.
-Nitekim, İlerleme Raporu da kararlılığımıza vurgu yaparak, Hükümet Programında AB sürecine atfedilen önemin altını çizmektedir. Raporda, Sayın Cumhurbaşkanımızın, 2014 yılını AB yılı ilan ettiği ve AB sürecinin Türkiye’nin stratejik hedefi olduğunu vurguladığı belirtilmektedir.
-Bazı AB üyesi ülkelerin farklı siyasi yaklaşımları nedeniyle, katılım müzakereleri istediğimiz hızda ilerleyememektedir. Raporda da müzakere sürecinin üye devletler arasında mutabakat olmaması nedeniyle kesintiye uğradığı ifade edilmektedir. Buna karşın, bizim AB standartlarına ulaşmak konusundaki irademiz güçlü bir biçimde devam etmektedir. Hükümetimiz fasıllar açılsın-açılmasın Türkiye’nin reform sürecini kararlılıkla sürdürmektedir.
-Genişleme Strateji Belgesinde vurgulandığı üzere, katılım müzakereleri, Türkiye-AB ilişkilerinin potansiyelinden tam olarak istifade edilebilmesini sağlayacak en uygun çerçevedir. Komisyon’un da altını çizdiği üzere katılım sürecinin alternatifi yoktur.
-Bu doğrultuda, bu yılki İlerleme Raporu’nun yeni bir döneme giren Türkiye-AB ilişkilerini daha ileri bir noktaya taşımasını, tüm ilgili taraflarca atılacak kararlı adımlarla somut sonuçların elde edilmesini temenni ediyorum.
-Reform, Dönüşüm ve İletişim. Bu üç sözcük AB’ye katılım sürecimizin kilit sözcükleridir. Bunu da kararlılıkla uygulayacağız.
-Eski Komisyon Kasım ayı başında yerini yeni Komisyon’a bırakırken, Türkiye- AB ilişkilerinin daha da güçlü kılınacağına, katılım sürecinin daha da ileri götürüleceğine inancımız tamdır.
Ben bu vesileyle başta Genişlemeden sorumlu Komisyon üyesi Sayın Füle olmak üzere, Sayın Barroso’nun ekibine Türkiye-AB ilişkilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
-Ayrıca Sayın Juncker başkanlığında kurulan yeni Komisyon’a, özellikle de Komisyon Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilci Mogherini’ye ve Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon üyesi Sayın Hahn’a yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
-Yeni Komisyonun mevcut sınamaların üstesinden gelme azmiyle AB’ye güç kazandırmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak AB’ye katılım sürecimizde büyük bir kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğimizi de vurgulamak istiyorum.
 Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer DÜNYA Haberleri

Başlık Tarih
 
DİZ ÇÖKME DEYİP GEÇİLMEZ13 Temmuz 2020
ULUS DEVLET VE TÜRKİYE09 Temmuz 2020
ÇİN HİNDİSTAN GERİLİMİ19 Haziran 2020
ERDOĞAN AKSU; VİRÜSSEL BAYRAM FORMATI…23 Mayıs 2020
19 MAYIS20 Mayıs 2020
Haritacı ve Kaşif: Piri Reis 19 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; İZMİR'DE KURTULUŞA SIKILAN İLK KURŞUN...15 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; ANNELERE, ANNEME...09 Mayıs 2020
ANALARDIR ADAM EDEN ADAMI…09 Mayıs 2020
BABALARA "4-6 MAYIS"…05 Mayıs 2020
ERDOĞAN AKSU; VİVA B1R MAYIS, YAŞASIN B1R MAYIS...30 Nisan 2020
TOKSİK ERKEKLİK BAŞA BELA...29 Nisan 2020
MİLLİ EGEMENLİK...23 Nisan 2020
SALGIN SONRASI ÇİN DIŞ POLİTİKASI07 Nisan 2020
CORONA GERÇEKLERİ03 Nisan 2020
DÜNYADA DAYANIŞMA26 Mart 2020
BRAİLA; İBRAHİM PAŞA'NIN ŞEHRİ…14 Ocak 2020
ERDOĞAN AKSU; ÖYLESİNE SAVAŞ...07 Ocak 2020
TEZKERE GEÇTİ...02 Ocak 2020
ERDEMOL, BTGB YEMEĞİ İÇİN LONDRA'DA...26 Aralık 2019
ERDOĞAN AKSU; DENİZ GÖZLÜ, KARAKALPAKLI DEVRİMCİ…09 Kasım 2019
SULTANAHMET MEYDANI "CUMHURİYET" KUTLAMALARI...30 Ekim 2019
ERDOĞAN AKSU; COĞRAFYA KADERDİR-KADER ÇIKMAZIDIR…15 Ekim 2019
DÜNYANIN 821 MİLYONU AÇ...16 Temmuz 2019
ERDOĞAN AKSU YAZDI; SINIR BAYRAMI...03 Haziran 2019
Financial Times, "Türkiye vahim bir şekilde demokrasiden sapıyor"...09 Mayıs 2019
DENİZLER ANILDI...06 Mayıs 2019
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ...20 Kasım 2018
BÜYÜK KURTARICI'YA SAYGIYLA...10 Kasım 2018
​44 YIL ÖNCE “AYŞE TATİLE ÇIKTI”…20 Temmuz 2018
YURT DIŞI OYLARDA REKOR...20 Haziran 2018
TARİHİ TOKALAŞMA...12 Haziran 2018
İNGİLİZ TIMES; "ERDOĞAN RAKİPLERİNİN GÖLGESİNDE KALDI..."11 Haziran 2018
1 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ...31 Mayıs 2018
HAMAS İLE ISRAİL ANLAŞTI MI?31 Mayıs 2018
MÜLTECİLER DE MEMLEKET GELECEĞİNİ OYLAYACAK…29 Mayıs 2018
Evanjelizm Nedir25 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; BİR MEMLEKET İSTİYORUM, EKONOMİSİ BATMAYAN… 24 Mayıs 2018
KİTAPLI MUSA’NIN KİTAPSIZLARI…18 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; KATİL UŞAK ISRAiL VE AMERİKA…15 Mayıs 2018
ABD KUDÜS'TE ELÇİLİK VİCDANLARDA YARA AÇTI...15 Mayıs 2018
ERDOĞAN AKSU; 1 MAYIS GAYRİMEŞRULAŞTIRILDIKÇA “B1R MAYIS”…01 Mayıs 2018
BÖLGEDE SAVAŞ; EMPERYALİSTLER SURİYE'YE SALDIRDI14 Nisan 2018
VALİLİK 2018 GÖSTERİ ALANLARINI AÇIKLADI01 Şubat 2018
İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI FARKINDA MI?15 Aralık 2017
CHE 50 YILDIR YAŞIYOR...13 Ekim 2017
ONLARI PETROL DEĞİL YOKSULLUK YAKTI...28 Haziran 2017
BAYRAM YOĞUNLUĞU UYARISI22 Haziran 2017
BABAM, DENİZ VE BEN…06 Mayıs 2017
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: TÜRKİYE 180 ÜLKE ARASINDA 155'İNCİ...04 Mayıs 2017
ZARRAB BUGÜN YARGIÇ KARŞISINDA...02 Mayıs 2017
Hilal Dokuzcan’dan Davet 28 Mart 2017
ÇOKBİLMİŞLERE YENİYIL…31 Aralık 2016
ESENLER'DE ACİL TOPLANMA YERLERİ...29 Aralık 2016
İSMET İNÖNÜ'YÜ MİNNET VE RAHMETLE ANIYORUZ...26 Aralık 2016
GİZLİ KOD; TERÖR…23 Aralık 2016
ROMANYA’YA TÜRK, MÜSLÜMAN VE KADIN BAŞBAKAN…23 Aralık 2016
RUSYA BÜYÜKELÇİSİ KARLOV ÖLDÜRÜLDÜ...20 Aralık 2016
“ DÖRT ARALIK MADENCİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN… 04 Aralık 2016
ADİOS FİDEL CASTRO…26 Kasım 2016
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…20 Kasım 2016
ABD’YE TURP GİBİ BAŞKAN; TRUMP…09 Kasım 2016
DIŞ BASINDA CUMHURİYET…02 Kasım 2016
CUMHURİYET’E OPERASYON DIŞ BASINDA…01 Kasım 2016
BEKLENEN MUSUL OPERASYONU BAŞLADI...17 Ekim 2016
YÜKSEK TİCARET SEZON AÇILIŞ YEMEĞİ 1 EKİM’DE…27 Eylül 2016
RUMELİ FEDERASYONU’NDAN MAKEDONYA’YA YARDIM…08 Eylül 2016
DARBE GİRİŞİMİNE DÜNYADAN TEPKİ…16 Temmuz 2016
69 MİLYON ÇOCUK ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA…28 Haziran 2016
İNGİLTERE REFERANDUMU SAĞIN ZAFERİ…28 Haziran 2016
ANALARDIR ADAM EDEN ADAMI…09 Mayıs 2016
İSRAİL, ÜYESİ OLMADIĞI NATO’DA ‘EV SAHİBİ’05 Mayıs 2016
3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ...03 Mayıs 2016
KÖYLÜ YURTSUZ KALACAK...03 Mayıs 2016
EMEĞİN BAYRAMI 1 MAYIS KUTLU OLSUN!30 Nisan 2016
TEHCİR, YÜZ YILLIK İDDİA…27 Nisan 2016
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 151. SIRA...20 Nisan 2016
17 NİSAN FİLİSTİNLİ TUTSAKLAR GÜNÜ 18 Nisan 2016
İŞGALCİLERİN VE ÖRGÜTLERİN HEDEFİ TARİHİ ESERLER...14 Nisan 2016
KÜBA'DA 1 MAYIS...14 Nisan 2016
PANAMA BELGELERİ DÜNYAYI SARSTI…04 Nisan 2016
BÜTÜN GÜÇ SAHİPLERİ BİRBİRİNİN AKRABASIDIR...31 Mart 2016
PALMİRA’NIN KURTULUŞU NE ANLAMA GELİYOR?29 Mart 2016
AB BAKANIN'NDAN PASAPORT AÇIKLAMASI...28 Mart 2016
İŞTE BELÇİKAYI VURAN TERÖRÜN KODLARI24 Mart 2016
BRÜKSEL HAVALİMANINDA ÇİFTE PATLAMA...22 Mart 2016
TÜRKİYE'Lİ IŞİDÇİLER...22 Mart 2016
AKP’NİN AFRİKA SEVGİSİ NEREDEN?04 Mart 2016
HİLAFET KALKALI 92 YIL…03 Mart 2016
REFORMCULAR KAZANIRSA BAŞKA BİR İRAN...01 Mart 2016
TROÇKİ’NİN İSTANBUL GÜNLERİ…23 Şubat 2016
SURİYE'DE ATEŞKES...22 Şubat 2016
ERDEMOL; FAS NEDEN PATLADI?22 Şubat 2016
ANKARA DÜNYA BASININDA...18 Şubat 2016
ERDEMOL; “ERDOĞAN’IN TAMPON BÖLGE SİLAHI: MÜLTECİLER…”16 Şubat 2016
ERDEMOL; MÜSLİM'İN AÇIKLAMASI NASIL OKUNMALI?12 Şubat 2016
TÜRKİYE NÜFUSU 79 MİLYON...28 Ocak 2016
ILIMLI İSLAM’IN KAYBETTİĞİ ÜLKE: TUNUS26 Ocak 2016
ESENLER’DE KAR YAĞIŞI ARALIKLI SÜRÜYOR…22 Ocak 2016
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN...10 Aralık 2015
4. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ ÜÇ GÜN SÜRECEK…04 Aralık 2015
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ...24 Kasım 2015
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ 400 METRELİK PANKART…23 Kasım 2015
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü...20 Kasım 2015
AB-TR SİYASETTE KADIN SİVİL AĞI PROJESİ PROGRAMI ESENLER’DE…13 Kasım 2015
ESENLER'DEN ATA'YA SAYGI...11 Kasım 2015
GECE SAATLER 1 SAAT GERİ ALINACAK...07 Kasım 2015
ROMANYA BAŞBAKANI PONTA BİR KULÜBDE 32 KİŞİ ÖLÜNCE İSTİFA ETTİ…05 Kasım 2015
PROMETHEUS'TA YENİ BİR YAŞAM DÜZENİ… 23 Ekim 2015
CHE'NİN AYAK İZLERİNDE...10 Ekim 2015
ERDOĞAN AKSU; GAZETECİLİK ZOR ZANAAT…01 Ekim 2015
21 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ!21 Eylül 2015
ERDOĞAN AKSU; BU GÜNDEN TEZİ YOK, BARIŞ ŞART…03 Ağustos 2015
ERDOĞAN; "BİZİM TEK DERDİMİZ VAR, İSLAM, İSLAM, İSLAM..."31 Temmuz 2015
ŞANLIURFA SURUÇ’TA KATLİAM; BOMBALI İNTİHAR SALDIRISI… 21 Temmuz 2015
ERDOĞAN AKSU; HER RAMAZAN YİNE SAVAŞ, YİNE KAN…07 Temmuz 2015
ESENLER’DE 2 TEMMUZ’U ANMA YÜRÜYÜŞÜ…06 Temmuz 2015
KABOTAJ BAYRAMI KUTLU OLSUN…01 Temmuz 2015
YEZİDİLER ESENLER OTOGARI’NDAN MARDİN’E GÖNDERİLDİ…29 Haziran 2015
CAN DÜNDAR'A İKİ MÜEBBET, 42 YIL...03 Haziran 2015
OR-Gİ ORDU GİRESUNHAVALİMANI RESMEN AÇILDI…23 Mayıs 2015
1 MAYIS, KUTLU OLSUN…01 Mayıs 2015
AKINCI, KIBRIS'IN 4. CUMHURBAŞKANI...28 Nisan 2015
DENİZLER GÖÇMEN MEZARLIĞINA DÖNDÜ... 21 Nisan 2015
“NEVRUZ” KUTLU OLSUN…20 Mart 2015
ERDEMOL; “KRİSTALİZE OLMUŞ BİR TOPLUM HALİNE GELDİK…”03 Mart 2015
SODEV 21. GENEL KURULU'NU YAPTI...03 Mart 2015
DUVARDA ‘VOSVOS’; BU BİR REKLAM HABER DEĞİLDİR…24 Şubat 2015
HAC DUYURUSU...16 Şubat 2015
ALEVİ DERNEKLERİ; "AYRICALIK İSTEMİYORUZ"...08 Şubat 2015
CUMHURİYET DÜNYA BASINININ GÜNDEMİNDE...15 Ocak 2015
25 KASIM, KELEBEKLERE ÖZGÜRLÜK…25 Kasım 2014
ROMANYA’DAKİ DEPREM İSTANBUL’DA DA HİSSEDİLDİ…23 Kasım 2014
“ 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2014
ATATÜRK’Ü ARAMIZDAN AYRILIŞININ 76. YILINDA, SEVGİ, SAYGI VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ…10 Kasım 2014
İSKEÇE MÜFTÜSÜ METE; “ PATRİKHANE VE RUMLAR İÇİN FEDA EDİLEN TÜRKLERİZ BİZ…” 05 Kasım 2014
3. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ BAŞLADI…05 Kasım 2014
ERDEMOL; “IŞİD’İN, BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA “DOSTU” VARDI…” 23 Eylül 2014
ERDOĞAN AKSU; URUMELİ DE, BALKANLAR DA BİZİMDİR, ANADOLU DA... GÖÇ; ATEŞTEN GÖMLEKTİR,...10 Temmuz 2014
“RAMAZAN’DA DÖKÜLEN KANIN SORUMLUSU BOB EŞBAŞKANI ERDOĞAN’DIR…”10 Temmuz 2014
21 YILLIK YANGIN, YASAKLAR, YASAKLI ANMALAR...02 Temmuz 2014
YÜKSEK TİCARET GENEL MERKEZİ 40. KONGRESİNİ YAPTI…29 Haziran 2014
IŞİD IRAK'TA TÜM DENGELERİ BOZACAK...11 Haziran 2014
ÇAVUŞOĞLU, AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ…29 Mayıs 2014
‘SOMA’ ONCA ACIDAN SONRA ‘TOMA’ İLE DE TANIŞTI…16 Mayıs 2014
SOMA DÜNYADA BİRİNCİ HABER…15 Mayıs 2014
DIŞ BASINDA MUTA…27 Mart 2014
‘BERKİN’ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE…12 Mart 2014
8 MART, DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN…08 Mart 2014
PAYLAŞINCA GÜZEL DE, DİYETİ ÖDEME GÜNÜ GELİNCE…06 Mart 2014
10 OCAK “ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” KUTLU OLSUN…10 Ocak 2014
"HOŞ GELDİN 2014, MUTLU YILLAR DÜNYA…"31 Aralık 2013
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ…10 Aralık 2013
ATATÜRK EBEDİYETE İNTİKALİNİN 75. YILINDA DEVLET TÖRENLERİYLE ANILDI…11 Kasım 2013
ÖĞRENCİ EVLERİ DÜNYA BASININDA … 06 Kasım 2013
“BALKANLAR’DA DERNEKÇİLİK YAPMAK ÇOK ZOR”…31 Ekim 2013
CUMHURİYET'İN 90. YILI KUTLU OLSUN…29 Ekim 2013
BALKANLARDA BELEDİYE BAŞKANI OLMAK…26 Ekim 2013
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” SONA ERDİ… 24 Ekim 2013
“2. ULUSLARARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ” BAŞLADI… 23 Ekim 2013
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN…14 Ekim 2013
BARIŞ HAREKÂTI VE “KIPRIS’IN TOROSU”20 Temmuz 2013
RUMELİ BALKAN FEDERASYONU SREBRENİTSA SOYKIRIMINI 18. YILINDA TELİN ETTİ...11 Temmuz 2013
MISIR'DA ORDUNUN YÖNETİME EL KOYMASI DÜNYA, ABD VE ÜLKE MEDYASINDA FLAŞ HABER... 04 Temmuz 2013
ESENLER AMERİKAN TIME’DE21 Haziran 2013
"DURAN İNSAN"LAR DÜNYA BASININDA MANŞETLERDE...19 Haziran 2013
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ’NDEN ACİL EYLEM ÇAĞRISI...11 Haziran 2013
TAKSİM-GEZİ PARKI DÜNYA BASININDA…10 Haziran 2013
BAĞIŞ; “HABERLERİNİZDEN RAHATSIZ OLDUK…”06 Haziran 2013
TAKSİM’DE “F TİPİ” BİR ŞEYLERİN DAKİKA DAKİKA ÜLKEYE YANSIMASI… 01 Haziran 2013
1 Haziran Dünya Çocuk Günü…01 Haziran 2013
BÜKREȘ’TE TÜRK FESTİVALİ DÜZENLENDİ…29 Mayıs 2013
İNSAN HAKLARI İÇİN ULUSLARARASI FEDERASYON’UN 38. ULUSLARARASI KONGRESİ İSTANBUL'DA…24 Mayıs 2013
YARIN HAVA YOLLARI GREVİ BAŞLAYACAK...14 Mayıs 2013
HATAY REYHANLI’DA BOMBA YÜKLÜ İKİ ARAÇ PATLADI… 11 Mayıs 2013
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.22 Nisan 2013
HUGO CHAVEZ HAYATINI...06 Mart 2013
MEVLİT KANDİLİ’NİZ MÜBAREK OLSUN...23 Ocak 2013
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun…10 Aralık 2012
1. ULUSLAR ARASI BALKANLAR VE GÖÇ KONGRESİ’NDE 2. GÜN DE TAMAMLANDI...07 Aralık 2012
TÜRK ŞEHİTLİKLERİ DÖRT BİR YANDA20 Kasım 2012
BUGÜN “DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ”…19 Kasım 2012
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nin 29. yılı Resepsiyonu16 Kasım 2012
Sarıgül, Harvard Üniversitesi'nde Konferans Verdi13 Ekim 2012
DÜBAMDER 1. Genel Kurulunu Yaptı14 Temmuz 2012
Rumeli Balkan Federasyonu, Bulgaristan Adalet Federasyonu İle İşbirliği Protokolü.21 Haziran 2012
Türk vatandaşları 73 ülkeye vizesiz seyahat edebilecek...31 Mayıs 2012
OECD Bakanlar Konseyi`nde Türkiye, 2012 dönem başkanlığını üstlenecek.22 Mayıs 2012
Erdoğan Aksu Takip Etti: Uluslararası Balkan Savaşları Sempozyumu Sona Erdi...14 Mayıs 2012
Anacığım diye namlandırılan ve dahi tüm analar;13 Mayıs 2012
7. Yatırım Danışma Konseyi toplantısı İstanbul'da10 Mayıs 2012
ERDOĞAN AKSU-ESENLER’DE “ESENLER TİME” YAYINDA09 Nisan 2012

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER