Ana Sayfa > SİYASET

İNSAN HAKLARINA GİRİŞ…
23 Mayıs 2012
Esenler İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi Avukat Fehmi İlhan ile insan haklarının kurumsallaşması ve mevcut insan hakları kurulları hakkında bir söyleşi yaptık.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

İNSAN HAKLARINA GİRİŞ…

Esenler İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesi Avukat Fehmi İlhan ile insan haklarının kurumsallaşması ve mevcut insan hakları kurulları hakkında bir söyleşi yaptık.

Avukat Fehmi İlhan’ın İnsan hakları ve insan hakları kurulları çerçevesinde Esenler Time'a yapmış olduğu sunumu olduğu gibi yayınlıyoruz:

İNSAN HAKLARI;

İnsan hakları kişilerin yalnızca insan olduklarından dolayı eşit, özgür ve onurlu bir hayata sahip olmasıdır.(BM insan hakları beyannamesi md1 )

Benzer bir tanımlama, Anayasamızın 12. Maddesinde vardır “Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devrilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir” demektedir.

Konuya girmeden önce bir de “Paris Prensipleri” nden söz etmemiz gerekmektedir.

Uluslararası alanda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için ulusal insan hakları kurumlarının oluşturulması teşvik edilmiştir. 20.12.1993 tarih ve 48/134 sayılı BM genel kurulu kararı ile ulusal insan hakları kurumlarının taşınması gereken nitelikler, yetki, görev ve sorumlulukları ile bu kurumların yapısı ile ilgili tavsiye niteliğinde bazı ilkeler kabul edilmiştir. Bu tavsiye kararına kısaca PARİS PRENSİPLERİ denmektedir. Bu kapsamda ülkemizde 2001 yılında yürürlüğü giren Yönetmelik ile insan hakları kurullarının oluşturulmasına kara verilmiştir.2003 yılında yürürlüğe giren Yönetmelik ile kurallar yeni bir yapıya kavuşturulmuştur.

Paris prensiplerine göre, bu kuralların en önemli özelliği “ Bağımsız olmalı ve çoğulcu temsil” anlayışına dayanmalıdır. Bu ilke, insan hakları kurallarının siyasi iktidarın baskısından uzak ve tüm kesimleri temsil etmesi, her şeyin demokrasi kuralları içinde kurul üyelerinin oy çoğunluğu esasına göre yürütülmesi sonucunu getirmektedir.

İNSAN HAKLARI KURUMSALLAŞMASI,

En üstte İnsan Haklarından sorumlu bir devlet bakanı bulunmaktadır.Bakana bağlı insan hakları başkanlığı, İl İnsan Hakları Başkanlığı (kaymakam başkanlığında 850 adet) şeklinde oluşturulmuştur.

KURULLARIN ÜYE YAPISI:

Kurullar, Paris Prensipleri uyarınca çoğulcu bir anlayışla oluşturduğundan geniş bir Üye yelpazesine sahiptir. Kamu kurumları, siyasi partiler, yerel yönetimler, medya, meslek odaları ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geldiği bir platformdur.

Kurul üyeleri; İnsan Hakları alanında deneyim,bilgi ve ilgi sahibi olmalıdır. Toplantılara düzenli olarak katılmalı ve insan hakları sorunlarını incelemek ve araştırmak üzere kurul gündemine getirmekten çekinmemelidir.

İl Kurulları ve İlçe Kurulları'nın yapıları katılım olarak benzer oldukları için sadece ilçe kurullarının üye yapısını açıklayacağız.

İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ ÜYE YAPISI:

İlçe insan hakları kurullarına Kaymakam başkanlık eder.

-İlçe Belediye Başkan Ve Başkan Yardımcısı

-İl Genel Meclisinin İlçeden Seçilen Bir Temsilcisi

-TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin İlçe Başkanları Veya Bir Temsilcisi

-Fakülte Veya Yüksek Okul Temsilcisi

-Kamuda Görev Yapan Bir Avukat

-İlçede Avukatlık Yapan Avukatlar Arasından Temsilen Bir Avukat

-İlçede Görev Yapan Doktorlar Arasından Temsilen Bir Doktor

-Meslek Okullarından Ve Sendikalardan Bir Temsilci

-Muhtarlar Derneği Başkanı Veya Bir Temsilci Muhtar

-Okul Aile Birliklerini Temsilen Bir Temsilci

-Sivil Toplum Kurallarını Temsilen En Az İki Temsilci.

Yani, Sivil Toplum Kuruluşlarından İkiden fazla temsilcisi seçilmesi mümkündür. Bu kurulların oluşmasında önemli bir hususta bu gösterilen temsilciler arasında tercih ve atama yapma yetkisi yalnızca Kaymakamlığa aittir.

İnsan Hakları Kuralları 02.11.2000 tarihli yönetmelikle kurulmalarına rağmen 23.11.2003 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile sivil bir yapıya kavuşmuştur.

Bunun dışında doğrudan doğruya bakanlığı bağlı müsteşarlık , insan hakları üst kurulu danışma kurulu ile ilgili bir çok konularda komisyonlar şeklinde çalışmaktadır.

İNSAN HAKLARI KURALLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Kurulun görevleri; Yönetmelik md. 19'da belirtilmiştir. Bu görevler:

- Gündeme Getirilen Konuları Değerlendirmek.

-Hak İhlali İddialarını İncelemek.

- Hak İhlallerine Yol Açan Sebepleri İncelemek.

- Ayrımcılıkla Mücadele Etmek, (TCK md.122- Kişiler arasında din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din mezhep ayrımının suç...)

- İdarenin Vatandaşa Hoş Görü Ve Nezaketle Yaklaşımı Sağlamak

- Aylık Faaliyet Raporları Hazırlamak

- Başvuru Kanallarını Hazırlamak

- İnsan Hakları Masaları

- İnsan Hakları Başvuru Kutuları

- Telefon Ve e-Posta Oluşturmak

- Kurul Çalışmalarının Halka Tanıtılması

- Sivil Toplum Kuruluşları İle İş Birliği Geliştirilmesi

- Kamuoyuna İnsan Hakları Konusunda Bilinçlendirmek Ve Kamuoyuna Eğitim Vermek

-Türkiye’nin İmzalayıp Onayladığı İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeleri İlgili Birimlere Dağıtmak

- İnsan Hakları İle İlgili Materyalleri İlgili Birimlere Dağıtmak

- İnsan Hakları İle İlgili Afişleri Kamusal Alanlara Asılmasını Sağlamak

- İnsan Hakları Ve Özellikle Kadın, Çocuk, Hasta Ve Özürlü Hakları Konusunda Araştırma Yapmak, Paneller Düzenlemek Etkin Mücadele Sağlamak

- İnsan Hakları İhlallerine Neden Olan Çevre Ve Trafik Sorunlarını Takip etmek

- Temel Eğitim Almayan Sokakta Yaşayan Ve Çalışan Çocuklara Yönelik Çalışmalar Yapmak

- Nezarathane Ve Karakol Ziyaretlerinde Bulunmak

- Sanık Haklarını Etkin Kullanımı Konusunda Çalışmalar Yapmak

- Kamu Kurum Ve Kuruluşlarını Ziyaret Etmek Ve Örnek Nitelik Taşıyanlara Ödüller Vermek

- İnsan Haklarına İlişkin İhlal İddialarını İncelemek Ve Karara Bağlamak

Muhtemel İhlal İddiaları:

Yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele, ayrımcılık, angarya ve zorla çalıştırılma, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, sanık hakları, konut dokunumazlığı, özel hayatın ve ailenin korunması, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, örgütlenme, toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkı, etkili başvuru hakkı, mülkiyet hakkı, çevre hakkı, sağlık hakkı gibi konulardır.

KURULUN TOPLANTI ESAS VE USULLERİ:

Kurul ayda birkez Kaymakamlıkta ve Kaymakamın başkanlığında toplanır. Başka kurumlarda toplantının yapılması da mümkündür.

Toplantı yeter sayısı, kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. Katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alabilir.

Üyeler toplantıya katılmayacakları zaman mazeret bildirmek zorundadır. Üst üste 3 defa mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşürülür.

Toplantıya katılan üyeler bir ücret talep edemezler.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü danışma ve başvuru masaları oluşturmak zorundadır.

Yönetmeliğin 8.Maddesinde kurulların daha etkin çalışmalarını sağlamak amacı ile belli komisyonların oluşturulması öngörülmüştür. Komisyonlar en az 3 üyeden oluşmalıdır.

Bu Komisyonlar:

- Halkla İlişkiler Ve İletişim Faaliyetleri

- İnsan Hakları Eğitimi Ve İnsan Bilincini Geliştirme

- İnsan Hakları İhlalini Araştırmak, İncelemek, Değerlendirmek Konularında 3 Komisyonun Çalışması Zorunludur.

Temel Hak Ve Özgürlükleri 3 Başlık Altında İnceleyebiliriz.

1) Sivil Haklar Ve Özgürlükler

Yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, kölelik, angarya ve zorla çalıştırma yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, hükümlü ve tutumluların hakları, özel hayatın ve aile hayatının korunması ( özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti), düşünce, vijdan din ve inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, mülkiyet hakkı, çalışma ve sözleşme özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, başvuru ve hak arama özgürlüğü, ayrımcılık yasağı.

2) Siyasi Haklar

Vatandaşlık hakkı, bilgi edinme hakkı, dilekçe hakkı, seçme ve seçilme hakkı, siyasi faaliyette bulunma hakkı,

3) Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel Haklar

Eğitim Ve Öğrenim hakkı, çalışma hakkı ve ödevi, toplu iş sözleşme hakkı, birey ve lokavt hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sağlık ve hasta hakkı, çevre hakkı, kadın hakları, çocuk hakları, akıl hastalarının hakları, azınlık hakları ve kültürel haklardır.

 

 


 

 

Yorum Yapın

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer SİYASET Haberleri

Başlık Tarih
 
İNCE, SİYASETİN AYNASI04 Eylül 2020
SİYASETİN Sİ.'Sİ..31 Ağustos 2020
ERDOĞAN AKSU-BİrDEN EMPERYAL ÇİVİLEME...17 Ağustos 2020
CHP’NİN MYK’SI BELİRLENDİ…13 Ağustos 2020
ERDEMOL, UMUTSUZLUK YOK...13 Ağustos 2020
ERDOĞAN AKSU-KONGREN-KURULTOY...26 Temmuz 2020
HEDEF İKTİDAR KURULTAYI'NDA SEÇİLENLER...27 Temmuz 2020
37. KURULTAY23 Temmuz 2020
ERDOĞAN AKSU-SİYASETEN PRENSİPLİ BAŞLANGIÇ... 20 Temmuz 2020
BAĞLANTISIZLAR VE BAĞIMSIZLIK...13 Temmuz 2020
AYRICALIKLI KUSUR VE GEÇİCİ AYRILIK...05 Haziran 2020
PANDEMİ VE TEK ADAM REJİMİ-ERDOĞAN AKSU YAZDI...01 Haziran 2020
GALATA KULESİNİN SAHİBİ?15 Mayıs 2020
BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE FİKRİ SÖNMEZ09 Mayıs 2020
TOPLANIN 1 MAYIS'I KUTLUYORUZ...30 Nisan 2020
ERDOĞAN AKSU; CORONA-V FAN KULÜP...27 Mart 2020
CHP İSTANBUL KADIN KOLU BAŞKAN ADAYI; SOKU…09 Mart 2020
İMAMOĞLU; HALK MARKET VE HALK LOKANTALARI...06 Mart 2020
ERDOĞAN AKSU YAZDI; REKLAM TIME...26 Şubat 2020
Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanı...10 Şubat 2020
KILIÇDAROĞLU; 34 MİLYAR DOLAR NEREDE? 28 Ocak 2020
ERDOĞAN AKSU YAZDI; MİNYATÜR MİLLİYETÇİLİK09 Ocak 2020
CHP İSTANBUL İLÇE KONGRELERİ DEVAM EDİYOR...06 Ocak 2020
BÖLÜKBAŞI SAKARYA'DA...25 Aralık 2019
ERDOĞAN AKSU YORUM; KONGRE UMUDU24 Aralık 2019
İMAMOĞLU; ASIL EFENDİ MİLLET24 Aralık 2019
ERDOĞAN AKSU; TERCİH-TERCİAT-NÜANS17 Aralık 2019
ERDOĞAN AKSU YORUM; PARTİ KUR KURTUL…13 Aralık 2019
İMAMOĞLU; KANAL İSTANBUL CİNAYET PROJESİDİR...05 Aralık 2019
​CHP ESENLER, 16 MAHALLEDE DELEGE SEÇİMİNİ TAMAMLIYOR…28 Kasım 2019
ÖZTRAK; KUMPASIN HEDEFİ CHP'DİR...25 Kasım 2019
​MUHARREM İNCE, BASIN TOPLANTISI YAPTI…25 Kasım 2019
ERDOĞAN AKSU; SAHTE PUZZLE'CILAR...23 Kasım 2019
RAHMİ TURAN; HATA YAPTIM...23 Kasım 2019
KILIÇDAROĞLU; "DEVLET YÖNETİMİNDE LİYAKAT OLURSA, DEVLETİN SAYGINLIĞI ARTAR"21 Kasım 2019
CHP ESENLER, 9 MAHALLEDE DELEGE SEÇİMİNİ TAMAMLADI…18 Kasım 2019
ERDOĞAN AKSU; CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA MEKTUP05 Kasım 2019
CHP'NİN SİYASET VE İKTİDAR VİZYONU21 Ekim 2019
ALİ TOPUZ'UN ANISINA...16 Ekim 2019
CHP'DE KONGRELER VE KURULTAY TAKVİMİ BAŞLADI...05 Ekim 2019
40 ARTI 1 SİNYALİ...02 Ekim 2019
Kılıçdaroğlu; Biz yönetemiyoruz, seçime gidelim diyecekler...23 Eylül 2019
İMAMOĞLU; 3,5 MİLYAR TASARRUF ETTİK...17 Eylül 2019
CHP’de Kurultay Süreci Başlıyor14 Eylül 2019
CANAN KAFTANCIOĞLU'NA 9 YIL, 8 AY, 20 GÜN...09 Eylül 2019
YENİKAPI ARAÇLARININ MALİYETİ BÜYÜK06 Eylül 2019
YENİKAPI ARAÇLARI AÇIKLAMASI; GÖKSU'DAN...06 Eylül 2019
İmamoğlu, Sana oy vermem' diyen teyzeyi ziyaret etti07 Ağustos 2019
CANAN BAŞKAN'I CEZALANDIRMA DAVASI...19 Temmuz 2019
ERDOĞAN AKSU; CHP KONGRELERİ BAŞLATMALI…17 Temmuz 2019
İMAMOĞLU; İŞTİRAKLERDEKİLER KUL HAKKI YEMEYE KADAR GİDİYOR...17 Temmuz 2019
İMAMOĞLU ANITKABİR'DE...12 Temmuz 2019
İMAMOĞLU, VEKALETİ HÜSEYİN AKSU'YA VERDİ...12 Temmuz 2019
AKP'DE İSTİFALAR BAŞLADI...08 Temmuz 2019
ERDOĞAN AKSU YAZDI-HESAP ÖZETİ; İKTİDAR KAYBETTİ...28 Haziran 2019
İMAMOĞLU MAZBATASINI ALDI VE SÖZ VERDİ...28 Haziran 2019
İMAMOĞLU MAZBATASINI 2. KEZ ALIYOR...27 Haziran 2019
ERDOĞAN AKSU; İŞLEM TAMAM...26 Haziran 2019
SEÇİMLERİN FATURASI MİLLETE25 Haziran 2019
İMAMOĞLU FARKLA KAZANDI...23 Haziran 2019
MİLLET KAZANDI…23 Haziran 2019
CHP 23 HAZİRAN'A HAZIR...21 Haziran 2019
İMAMOĞLU TRT'YE ÇIKTI...19 Haziran 2019
ERDOĞAN AKSU; İMAMOĞLU YÜZDE ELLİ'Yİ AŞTI...19 Haziran 2019
KILIÇDAROĞLU; 3,5 MİLYON SURİYELİ DAHA GELECEK...18 Haziran 2019
SAADET PARTİSİ; AKP LEHİNE SÜRPRİZ ÇIKMAZ...18 Haziran 2019
ERDOĞAN AKSU; İMAMOĞLU YİNE KAZANIR...15 Haziran 2019
KÜÇÜKKAYA; AÇIK OTURUM FORMATI...12 Haziran 2019
İMAMOĞLU-YILDIRIM ORTAK YAYINI 16 HAZİRAN'DA...10 Haziran 2019
ERDOĞAN AKSU; VİP KRİZİ, VIP KARDEŞLİĞİ...09 Haziran 2019
İMAMOĞLU İLE KARADENİZ SOLDAN DALGANDI..07 Haziran 2019
ANKETLERE GÖRE, İMAMOĞLU ÖNDE...01 Haziran 2019
İMAMOĞLU; 39 BELEDİYENİN HEPSİ BENİM...01 Haziran 2019
OPTİMAR BAŞKANI; İMAMOĞLU ÖNDE28 Mayıs 2019
İMAMOĞLU; HALA PİŞKİN PİŞKİN KONUŞUYORLAR...28 Mayıs 2019
Erdoğan; İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız"24 Mayıs 2019
İmamoğlu: Yine kazanacağız, israf düzeni bitecek!22 Mayıs 2019
CHP VE İYİ PARTİDEN 23 HAZİRAN ZİRVESİ16 Mayıs 2019
CHP İSTANBUL VEKİLİ BERBEROĞLU ESENLER'DE...14 Mayıs 2019
İNCE’DEN İMAMOĞLU’NA DESTEK…10 Mayıs 2019
ERDOĞAN AKSU YAZDI; SİKLON VADİSİ...07 Mayıs 2019
YAZIKLAR OLSUN SİZE...22 Nisan 2019
İSTANBUL MUHALEFETİN...24 Mart 2019
İMAMOĞLU: FARK 17 BİN 71906 Nisan 2019
ERDOĞAN AKSU: İSTANBUL ARAPSAÇI…23 Mart 2019
Göksu Yerel Basınla Buluştu23 Mart 2019
Esenler Oy Pusulası Belli Oldu...16 Mart 2019
BOZTEPE; İTTİFAKLARIN YEREL POLİTİKASI YOK15 Mart 2019
ERDOĞAN AKSU YAZDI; ZAMAN FİGÜRAN SİYASETİ...06 Mart 2019
BEŞ YIL ÖNCE BEŞ YIL SONRA19 Şubat 2019
Esenler'de İmamoğlu’na Büyük İlgi...19 Şubat 2019
CHP'DE ADAY YAPILMAYANLAR SOLUĞU 'DİP'TE ALIYOR...16 Şubat 2019
ASIRLIK ÇINAR'DA NELER OLUYOR…12 Şubat 2019
Kaplan; ” Esenler’in Refahı İçin El Ele...” 12 Şubat 2019
KOLTUK SİYASETİ=KURULTAY...02 Şubat 2019
ÜTEBAY ÜTÜLDÜ, ESENLER ÜZÜLDÜ...25 Ocak 2019
MUSTAFA KAPLAN GAZETECİLERLE BULUŞTU...21 Ocak 2019
İNCE; "İSTİFA ET ADAY OL"...30 Aralık 2018
İTHAL ADAY TERCİHİ SORGULAMASI...29 Aralık 2018
AKP İSTANBUL ADAYLARI BELLİ OLDU...29 Aralık 2018
YEDİTEPE VE APOLET SİYASETİ… 21 Aralık 2018
İMAMOĞLU CHP İL MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ20 Aralık 2018
İNCE SAHAYA İNDİ...15 Aralık 2018
KÖPRÜLERİ ATMA-YAKMA EĞİLİMİ...14 Aralık 2018
CHP İLE İYİ PARTİ 21 İLDE...13 Aralık 2018
BAŞKA KİM VAR Kİ?07 Aralık 2018
YSK'DAN ADAYLIK İLE İLGİLİ SON AÇIKLAMA26 Kasım 2018
CHP İSTANBUL YEREL BASINI İLE BULUŞTU...09 Kasım 2018
EKİM DEVRİMİ 101 YAŞINDA...07 Kasım 2018
MUTLU; " HER KESİMDEN OY ALACAK ADAYIM..."26 Ekim 2018
Fettah Dindar; “İhalelerde Ahbap Çavuş ilişkisi...”17 Ekim 2018
ÖNSEZİ VE ÖNSEÇİM...15 Ekim 2018
AYNİ MASADA İKİ LİDER15 Eylül 2018
USTA'DAN VEDA PROVASI...07 Eylül 2018
KOBRA CHP'DEN İSTİFA ETTİ...06 Eylül 2018
METROPOLL'DE GÜVEN KAYBI...05 Eylül 2018
İMZALAR BUGÜN GENEL MERKEZDE...02 Ağustos 2018
İMZA DA SON GÜN, MYK TOPLANDI...30 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 9 EYLÜL'DE...24 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 527 İMZA...20 Temmuz 2018
KURULTAY DELEGELERİ EN İYİSİNİ BİLİR… 16 Temmuz 2018
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİ...16 Temmuz 2018
KIYAMETE SEVK SİYASETİ 11 Temmuz 2018
KABİNE AÇIKLANDI...10 Temmuz 2018
KILIÇDAROĞLU; BİR PARTİ BAŞKANI YEMİN EDİYOR...09 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANI YEMİN ETTİ...09 Temmuz 2018
YENİ SİSTEME GEÇİLİYOR...03 Temmuz 2018
SİMÜLASYON SEÇİMLER VE DÜŞKÜNLÜK İLANI…26 Haziran 2018
İNCE CHP'Yİ GEÇTİ...25 Haziran 2018
YSK; SALT ÇOĞUNLUK ERDOĞAN'IN...25 Haziran 2018
600 VEKİLLİK PARLAMENTO İSİM İSİM BELLİ OLDU...25 Haziran 2018
İNCE; "ÖZGÜR TÜRKİYE HAYALİ KURALIM...20 Haziran 2018
İNCE'DEN OHAL'İN KALDIRILMASINA TWİT-YANIT...14 Haziran 2018
KILIÇDAROĞLU BAKAN SOYLU'YA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...13 Haziran 2018
SEÇİM YASAKLARI BAŞLIYOR...13 Haziran 2018
KRAL ÖLDÜ, YAŞASIN ADAMIN KRALI… 11 Haziran 2018
İNCE, ERDOĞANA TAZMİNAT DAVASI AÇTI...11 Haziran 2018
İNCE; "RESTORASYON SÜRESİ İKİ YIL..."10 Haziran 2018
CHP İFTARI ESENLERİ BULUŞTURDU…09 Haziran 2018
İNCE, KADIKÖY GECE MİTİNGİNDE YÜZBİNLERLE BULUŞTU...09 Haziran 2018
BAKAN SOYLU VE BAKAN BAK ESENLER'DE SAHURA KALDILAR..09 Haziran 2018
TEYİP’TEN PROMPTER’E GELİŞEN SİYASET…07 Haziran 2018
İNCE'DEN 33 GÜNDE 70 MİTİNG...07 Haziran 2018
BAKAN SOYLU ESENLER'DE AKP’YE OY İSTEDİ…07 Haziran 2018
İNCE, %30'U AŞTI...06 Haziran 2018
SANAT, SPOR VE SİYASETTE DEĞİŞİM…04 Haziran 2018
İNCE; "SÖYLERSEM ERDOĞAN’A SÖYLERSİNİZ”31 Mayıs 2018
İYİ PARTİ VAADLERİNİ AÇIKLADI...31 Mayıs 2018
ESENLER'DEN ANADOLU'YU MAYALAMAYA DEVAM...30 Mayıs 2018
EVLERİNE DÖNMELERİ LAZIM...30 Mayıs 2018
MUHARREM…28 Mayıs 2018
CHP SEÇİM BİLDİRGESİ AÇIKLANDI...26 Mayıs 2018
CHP’NİN SEÇİM SLOGANI BELLİ...24 Mayıs 2018
KARAMOLLAOĞLU OY ORANLARINI AÇIKLADI...24 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE; EKONOMİ BATIYOR...23 Mayıs 2018
LİSTELERİN EFENDİLERİ BÖYLE BUYURDU…22 Mayıs 2018
HDP LİSTESİ AÇIKLANDI...22 Mayıs 2018
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ...22 Mayıs 2018
İYİ PARTİ LİSTESİ22 Mayıs 2018
SAADET LİSTESİ...22 Mayıs 2018
AKP'DE TARTIŞILABİLECEK LİSTE... 22 Mayıs 2018
SEÇİM PUSULASI BELİRLENDİ...20 Mayıs 2018
YALÇINKAYA; "BU KADAR KIZGINLIK, GERGİNLİK VE KUTUPLAŞMA NİÇİN?"19 Mayıs 2018
İNCE’NİN 18 MAYIS - 24 HAZİRAN MİTİNG VE ETKİNLİK PROGRAMI 18 Mayıs 2018
İTTİFAKLAR ARASI FARK YOK...17 Mayıs 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI SIRALAMASINDA MUHARREM İNCE BİRİNCİ...14 Mayıs 2018
İNCE, ANNELER GÜNÜNDE ZÜBEYDE HANIM'I ZİYARET ETTİ...13 Mayıs 2018
AKP ANA MUHALEFET OLUYOR13 Mayıs 2018
AKP'NİN YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ11 Mayıs 2018
CHP'Lİ VEKİLLER EVİNE DÖNDÜ...10 Mayıs 2018
ADAYLIK İMZALARINDA SON DURUM09 Mayıs 2018
SEÇİM TAKVİMİ İŞLİYOR...08 Mayıs 2018
ESENLER'DE MİLLET İTTİFAKI... 08 Mayıs 2018
CHP BAYRAMPAŞA GECESİNDE ŞÖLEN HAVASI...07 Mayıs 2018
İNCE: HEPİMİZ BU MEMLEKETİN EVLATLARIYIZ!07 Mayıs 2018
İNCE; "GELECEĞİMİZİ GERİ ALACAĞIZ..."04 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE ADAY...04 Mayıs 2018
“İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN” 04 Mayıs 2018
YATAĞA BAĞIMLI VE ENGELLİLER EVİNDE OY VERECEK…03 Mayıs 2018
​ŞAHİN; GENEL BAŞKANIMIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAKTIR…”01 Mayıs 2018
CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI CUMAYA...01 Mayıs 2018
“AKP’NİN ARTIK TÜRKİYE’Yİ YÖNETMEMESİ GEREKİR…”27 Nisan 2018
CHP'DEN SIFIR BARAJ İTTİFAKI TEKLİFİ...26 Nisan 2018
MECLİS 23 NİSAN'DA KARIŞTI...24 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ DEMOKRASİ HAMLESİ...22 Nisan 2018
İYİ PARTİ YSK'YA BAŞVURDU...22 Nisan 2018
CHP'DEN DEMOKRASİ HAMLESİ…22 Nisan 2018
SEÇİM SARMALINA GİRİLDİ20 Nisan 2018
SEÇİMDEN BESLENME…17 Nisan 2018
​CHP 81 İLDE OHAL’İ PROTESTO ETTİ…17 Nisan 2018
​AKŞENER; “1997’DEKİ GİBİ BÜYÜK BİR KARARTMA İLE KARŞILAŞTIK…”17 Nisan 2018
KAFTANCIOĞLU ESENLER CHP’DE…13 Nisan 2018
YÖNETME YÖNETİLME ZAAFI…13 Nisan 2018
​AYHAN BÖLÜKBAŞI İYİ PARTİ GİK ÜYESİ OLDU… 10 Nisan 2018
​BÖKE; “KOLTUKTAN OLMAK PAHASINA SİYASETTE OLMAK LAZIM…” 08 Nisan 2018
DİNDAR; "2017 BORCUMUZ 145 MİLYON 844 BİN...”05 Nisan 2018
BATI DOĞU TÜRBÜLANSI…04 Nisan 2018
​VARDAR, “PARTİMİN İKTİDARINI GÖRMEDEN GÖÇMEK İSTEMİYORUM”02 Nisan 2018
KILIÇDAROĞLU; "İTTİFAK 43.5..."27 Mart 2018
KAFTANCIOĞLU: 'PROJEDEN VAZGEÇİN'21 Mart 2018
Esenler’de TKH üyelerine saldırı...21 Mart 2018
​544 PARSEL ÜZERİNDEN SİYASİ ROL KAPMA YARIŞI19 Mart 2018
İTTİFAKÇILIK14 Mart 2018
SİLBAŞTAN CHP TÜZÜĞÜ11 Mart 2018
​KILIÇ; “BUGÜN SAYENİZDE TARİHE NOT DÜŞECEĞİZ…11 Mart 2018
CHP TÜZÜK KURULTAYI BAŞLADI...09 Mart 2018
Meclis Üyesi Yüksel Kılıç’tan 8 Mart Mesajı07 Mart 2018
CHP'DE TÜZÜK KURULTAYI; ÖNERİLER...23 Şubat 2018
ESENLER AFRİN'İ DEĞERLENDİRDİ...22 Şubat 2018
Kaftancıoğlu'ndan Berberoğlu İçin Kampanya 19 Şubat 2018
BÖLÜKBAŞI AKŞENER'İN DANIŞMANLIĞINA ATANDI...16 Şubat 2018
MODERN SİYASET VE DEMOKRASİ16 Şubat 2018
AKSU; MODERN DEMOKRASİ VE DEMOKRATİKLEŞME13 Şubat 2018
Kılıçdaroğlu'nun A Takımını Seçti...13 Şubat 2018
İNCE; “SUSMAYACAĞIM, BU YARIŞ BİTMEDİ…”06 Şubat 2018
CHP 36. KURULTAYI YAZISI06 Şubat 2018
Mecliste Ortak Deklarasyon…06 Şubat 2018
CHP'DE LİDER ADAYLARINA NEREDEN NE OY ÇIKTI05 Şubat 2018
CHP PARTİ MECLİSİ BELLİ OLDU05 Şubat 2018
KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN05 Şubat 2018
CHP KURULTAYI HAFTA SONU... 02 Şubat 2018
CHP BÜYÜK KURULTAYI HAFTA SONU30 Ocak 2018
ERDOĞAN AKSU; 24 OCAKLARI GÖRMEMİŞ VE YAŞAMAMIŞLAR BİLEMEZ… 24 Ocak 2018
SANAL-SOSYAL ÂLEMDE SİYASET…19 Ocak 2018
CANAN YOLDAŞ SAHAYA İNDİ...18 Ocak 2018
KAFTANCIOĞLU'NDAN YANIT...18 Ocak 2018
SÖZDE SİYASETİN SONU…15 Ocak 2018
CHP İSTANBUL'DA YOLDAŞLIK KAZANDI; CANAN KAFTANCIOĞLU...15 Ocak 2018
​ŞUAYİP BABA’YA VEFA ÖDÜLÜ…11 Ocak 2018
Canan Kaftancıoğlu CHP İl Başkanı adayı11 Ocak 2018
TEŞEKKÜRLER, CHP DELEGELERİ…27 Aralık 2017
KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT AÇIKLAMALAR...12 Aralık 2017
CHP ESENLER 10. OLAĞAN KONGRESİ 24 ARALIK'TA...08 Aralık 2017
KONGRELER KALDIĞI YERDEN...05 Aralık 2017
AKSU; SİYASET “İDE İLE OLUR, Bİ DENE İLE OLMADI Bİ DAHA DENE İLE” OLMAZ...01 Aralık 2017
CHP KURULTAYI 3-4 ŞUBAT'TA...30 Kasım 2017
AKSU; YER YARILMAZ GÖK ÇATLAMAZ İSE ADAYIZ…16 Kasım 2017
SİYASETİN ALFABESİNİ BİLENLERE…09 Kasım 2017
AKSU'DAN DAVET....09 Kasım 2017
​KILIÇDAROĞLU; “DAVASINA İNANAN BAŞKAN İSTİYORUM”09 Kasım 2017
ERDOĞAN AKSU; HEP AYNİ Mİ OLACAK? HAYIR OLMAMALI…06 Kasım 2017
​AKSU; PARTİDE VE SİYASETTE UZLAŞI ŞART…01 Kasım 2017
BÖLÜKBAŞI; "İYİ TÜRKİYE, İYİ YARINLAR İÇİN..."01 Kasım 2017
TKP'li Belediye Başkanı Esenler'de30 Ekim 2017
“EFENDİLER YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ…”30 Ekim 2017
AKŞENER: “BU İKTİDAR GİDİCİ…”25 Ekim 2017
BAYKAL'IN YENİ SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI...24 Ekim 2017
ERDOĞAN: HATA YAPTIK, KIYMETİNİ BİLEMEDİK, BEN DE SORUMLUYUM!24 Ekim 2017
ADAYIM VE DELEGEYE GÜVENİYORUM…21 Ekim 2017
BAYKAL YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI...18 Ekim 2017

KÖŞE YAZARLARI
ÜYE PANELİ
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
ARŞİV
..
SİZ DE YAZIN-YAYINLAYALIM!
HABERE DEĞER "ESENLER VE ÜLKE" YE DAİR KONULARI,GERÇEKLERİ,  
yerelgazeteci@hotmail.com,
esenlertime@hotmail.com,

E-MAİL ADRESLERİNDEN
GAZETEMİZE ULAŞTIRABİLİRSİNİZ...
EN ÇOK OKUNAN
Video Galeri
EN ÇOK YORUMLANAN
FOTO GALERİ
RADYO

TAKVİM
BU GÜNKÜ GAZETELER
FACEBOOK-BEĞEN
HABERLER